at 16-09-2020 19:09:40
"Лечение коронавируса осложнено": Кернеса готовы принять заграничные клиники, — СМИhttps://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/a1132014-lechenie-koronavirusa-oslozhneno-kernesa-hotovy-prinjat-zahranichnye-kliniki-smi