Vadim Lysenko Posted by Vadim Lysenko
at 26-07-2020 21:26:52

(Читати до кінця)) Сьогодні чергове літне хрещення. Чергове..., а звикнути ніяк не можу до цієї вражаючої події. Звичайні люди, як всі, які десь щось чули про Бога, десь вважали себе віруючим, як більшість людей і жили як всі, в гріхах, як в шелках. І ось чудо, відбувається зустріч з Христом. Як можна зустрітися з тим, Кого немає? – запитаєте ви. А як же воскресіння Христа? А як же велика кількість раціональних, історичних документів, доказів, які підтверджують перемогу над с...мертю Сина Божого? Так, безперечно Він воскрес і окрім серйозних доказів є ще особистий досвід, коли каєшся, коли вочевидь твого серця торкається воскреслий Христос і не те що життя, а ніби твоя сутність змінюється, твоя природу стає іншою, світлою, легкою, радісною від того, що у тебе з’являється Небесний Батько, а ти стаєш Його дитиною. І те, гріховне і темне, що раніше викликало захват, до чого тягнувся і що було сенсом буття, стає чимось огидним, мерзенним. А Бог стає таким бажаним, а виконання Його волі таким солодким, що інші, приправлені гріхом, насолоди, нагадують лише сміттєвий бак, який кричуще смердить у спеку. Тепер ви розумієте, що пережили ці люди, які сьогодні сказали Богові - так!? Ми не хочемо бути просто симпатиками християнства, жити, як і жили в своїх гріхах, переконуючи своє сумління, що, мовляв, всі так живуть. Ці люди стали Божими дітьми, вони зрозуміли, що з Богом, або серйозно, на умовах Бога, або це дешева імітація християнства. За кожною людиною стоять багато молитов, велика внутрішня боротьба, рій спокус і крик князя темряви, - Ні, благаю, тільки не зараз! Ти ще не готовий! Почекай кращих часів! Та що ж люди подумають! Будь нормальним! Всі вірять без фанатизму і ти так віруй! І попри всі ці спокуси, люди говорять Богові - так, все своє життя присвячуємо Тобі і тому приймаємо хрещення і це посвята Богові назавжди, на вічно! Ви вже здогадались, сьогодні в Церкві Різдва м. Суми відбулося хрещення 9 людей, з чим можете нас і привітати! (І Це попри карантин, який ледь не паралізував повноцінне життя церкви). Всім, вірним Богові, великого миру, а, поки що не вірним, - у вас все краще попереду! Та і хто вам заважає зробити те саме, що ці 9?)))

See More

(Read to the end)) Today is another summer baptism. Another..., but I can't get used to this impressive event. Ordinary people, like everyone who heard something about God, somewhere considered themselves a believer, like most people and lived like everyone, in sin, like in silk. And here's a miracle, there is a meeting with Christ. How can you meet someone who is gone? - you ask. What about the resurrection of Christ? What about a large number of rational, historical documen...ts, evidence that confirm the victory over the death of the Son of God? Yes, surely He is risen and in addition to serious evidence there is still personal experience when you repent, when apparently your heart is touched by the resurrected Christ and not that life, but as if your essence is changing, your nature becomes different, bright, easy, happy because You have a Heavenly Father, and you become His child. And the sinful and dark thing that used to triggered, what was drawn to and what was the meaning of being, becomes something disgusting, disgusting. And God becomes so desirable, and doing His will is so sweet that others, seasoned with sin, delight, are just a garbage can that stinks blatantly in the heat. Now you understand what these people who said to God today - yes!? We don't want to be just the sympathizers of Christianity, live like we lived in our sins, convincing our remorse that, saying, everyone lives like this. These people have become God's children, they have realized that with God, either seriously, on God's terms, or it's a cheap imitation of Christianity. Behind every person there are many prayers, great inner struggle, swarm of temptations and the cry of the prince of darkness, - No, I beg, not now! You're not ready yet! Wait for better times! What will people think! Be normal! Everyone believes without bigotry and you believe it! And despite all these temptations, people say to God - yes, we devote our whole lives to you and therefore accept baptism and it's dedicated to God forever, forever! You already guessed, today at Church of Christmas m. Sumy happened baptism of 9 people, with which you can congratulate us! (and this is despite the quarantine, which almost paralízuvav the full life of the church). To all, faithful to God, great peace, and yet not faithful, you have better ahead! And who's stopping you from doing the same as these 9? )))

See More  · See original  · Rate this translation